2016. január 1-jétől magyar állampolgárok részére új típusú, elektronikus személyi igazolvány  (továbbiakban Eszig) kerül kiállításra. Az új állandó személyazonosító igazolvány egyfelől vizuálisan tartalmazza tulajdonosának személyes adatait, másfelől elektronikus tároló elemmel is rendelkezik, mely további személyes adatokat tartalmazhat (TAJ szám, adószám, ujjnyomat, vészhelyzet esetén értesítendő személy, stb.). 2017. május 2-től kezdődően Magyarország külképviseletein, így a Barcelonai Főkonzulátuson is lehetőség van elektronikus személyi igazolvány iránti kérelem benyújtására.

Eszig igénylést személyes megjelenéssel kizárólag magyar állampolgár nyújthat be. A kérelem benyújtáséához előzetes időpont-egyeztetés szükséges a (+34) 93405-1950-es telefonszámon vagy a mission.bcn(a)mfa.gov.hu e-mailcímen. Az Eszig kiállításának feltétele, hogy a kérelmező adatai aktív állományban szerepeljenek a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban, és ne legyen eltérés a kérelmező családi állapota és névviselése tekintetében a kérelem és a nyilvántartás adatai között.

A kérelem benyújtásához az alábbi iratok szükségesek:

Személyazonosság igazolásához az alábbi okmányok egyike:

  • érvényes vagy 1 évnél nem régebben lejárt állandó személyi igazolvány (Ha az előző személyazonosító igazolványnak bemutatására annak elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése vagy megrongálódása okán nincsen lehetőség, akkor intézkedni kell az okmányeseménynek az illetékes magyar hatóság (pl. a Főkonzulátus) felé jelentéséről (rendőrségi jegyzőkönyv alapján), amennyiben arról korábban az ügyfél nem gondoskodott.
  • érvényes magyar útlevél
  • érvényes, magyar hatóság által kiállított, kártya formátumú vezetői engedély,
  • érvényes külföldi okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)

a fentiek hiányában

- a kérelmező magyar lakcímkártyája

- a kérelmező magyar születési anyakönyvi kivonata és a névviselés megállapítására alkalmas magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata

- magyar adókártya és TAJ (társadalombiztosítási) kártya (ha ilyennel rendelkezik)

 

Doktori cím használatát – ha a kérelmező nem így szerepel a nyilvántartásban – a viselésre jogosító okirat bemutatásával, a külföldön szerzett doktori cím esetén annak honosítási okirata bemutatásával, vagy ezek hiteles másolatával kell igazolni                                          

A külképviseleteken elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére nincs mód!

Eszig kiskorú gyermek részére

  • Cselekvőképtelen kiskorú (14 éves korig) mindkét szülő hozzájárulása szükséges a kérelem beadásához. Az egyik szülő távollétében annak okiratba foglalt hozzájárulását, vagy annak hiányában külön igazoló dokumentumot (halotti anyakönyvi kivonat, bírósági határozat, gyámhatósági hozzájárulás, stb.), valamint a távollévő szülő személyazonosító igazolványának másolatát szükséges csatolni.
  • Korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14-18 év között) gyermek maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.

12 éves kor alatti gyermek esetében ujjnyomat vételére nem kerül sor.

Eszig érvényessége:

  • 0-12 éves korig 3 év: a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napjáig, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig
  • 12-18 éves korig 3 év : a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napjáig
  • 18-65 év között 6 év
  • 65 év felett ugyancsak 6 év, de lehetőség van határidő nélküli okmány kiállítására is, ha a kérelmező az igazolvány elektronikus funkcióit nem igényli.

Az Eszig illeték- és konzuli díj-mentesen kerül kiállításra.

Az Eszig előreláthatólag 4-5 hét alatt készül el. A kiállító hatóság az Esziget kizárólag arra a külképviseletre küldi meg, amelyen a kérelmet benyújtották.

Az elkészült Esziget vagy személyesen veheti át ügyfélfogadási időben a Főkonzulátuson, vagy kérheti futárszolgálattal való megküldését.

További információ a www.eszemelyi.hu oldalon érhető el.