Egyszerűsített honosítási eljárás esetén kérjük, időpontfoglalás előtt vegye fel a kapcsolatot a konzulátussal a consulate.bcn@mfa.gov.hu e-mail címen!

A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz minden nyomtatvány előzetes egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ehhez a lap alján található formanyomtatványokat kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd azokat dátum, aláírás nélkül, PDF formátumban, a IV. pontban felsorolt okiratok (pld. külföldi anyakönyvi kivonatok, névváltoztatási okirat, egyes országok (például dél-amerikai államok) esetében Apostille pecséttel ellátva, valamint a személyes okiratok) másolataival együtt meg kell küldeni a consulate.bcn@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges javítások átvezetését követően, ha minden adatlap elkészült és minden okirat rendelkezésre áll, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.  A megfelelő előzetes okiratellenőrzés az ügyfél érdeke is a gördülékeny, hatékony ügyintézés céljából.

I., A kérelem benyújtásának feltételei

  1. A kérelmező (visszahonosítás) vagy valamely felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását VAGY
  2. magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, VAGY
  3. magyar állampolgárral öt éve él házasságban és közös gyermekük született
  4. A magyar nyelvet érti és beszéli.
  5. A magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban.
  6. A kérelmező honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

II., Kérelem benyújtásának módja

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani egy előre lefoglalt időpontban, miután minden szükséges adatlap és okirat konzulátussal történő előzetes egyeztetése megtörtént. Az ügyintézés során a kérelmezőknek igazolniuk kell a személyazonosságukat egy fényképes, személyazonosításra alkalmas okirattal (személyazonosító igazolvány vagy útlevél).

Kiskorú gyermekek (18. életévét be nem töltött) vagy cselekvőképtelen nagykorúak nevében a törvényes képviselők (szülő, gyám, gondnok) terjeszthetnek elő kérelmet.

Minden kérelmező személyes megjelenése kortól függetlenül kötelező az eskü/fogadalomtétel alkalmával átadásra kerülő, hivatalból kiadott személyazonosító igazolványhoz történő biometrikus adatok (fénykép, 12 éves kor felett aláírás és 6 éves kor felett ujjnyomat) rögzítése céljából.

Kiskorú gyermek honosításához mindkét szülőnek hozzá kell járulnia. Ha csak az egyik szülő tud megjelenni a kérelem beadáskor, úgy a másik szülő részéről közjegyzői okiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozat benyújtása szükséges!

Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek, úgy a magyar lakcímkártyájukat és/vagy amennyiben rendelkezésre áll, a magyarországi tartózkodást igazoló EGT regisztrációs kártyájukat is hozzák magukkal a kérelembeadáshoz.

III., Magyar nyelvtudás

Ezúton szeretnénk hangsúlyozni, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan, segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, kifejtett mondatokban válaszolni tudjon. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor a kérelmező nem éri el a megfelelő szintet, azt a kérelemben a konzulátus rögzíteni köteles, így honosítási kérelmében nem feltétlenül számíthat pozitív döntésre.

A 14. életévét betöltött kérelmező magyar nyelvtudását a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi, a kérelemnyomtatványon tanúsítja. A 14. életévét be nem töltött kérelmezők nyelvtudása is ellenőrizhető, ha feltételezhető, hogy a honosítási eljárás befejezéséig ők a 14. életévüket betöltik és ezáltal az állampolgársági eskü/fogadalom letételére saját nevükben, személyesen válnak jogosulttá. (Cselekvőképtelen kiskorúak esetén a törvényes képviselő nyelvtudása az irányadó.)

Amennyiben hallás- vagy beszédképességét az ügyfél elvesztette, úgy kérelméhez az erről szóló orvosi igazolást, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve csatolnia kell; ebben az esetben írásban fogják magyar nyelvtudását vizsgálni. A magyar nyelvtudás a honosítási eljárás bármely szakaszában vizsgálható.

IV., Szükséges dokumentumok:

1. Kitöltött, aláírás, dátum nélküli honosítási/visszahonosítási kérelem (keltezés az ügyfélfogadás során, a konzul előtt személyesen történik).

2. Kézzel írt önéletrajz Nem kell csatolni a honosítási és visszahonosítási kérelemhez a formanyomtatványon a saját kézzel írt önéletrajzot, ha a kérelmező igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen saját kézzel történő önéletrajz írására. Nincs szükség orvosi igazolás benyújtására, ha az írásképtelenség ténye igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható.

3. Kérelmező születési, házassági, válási okirata hiteles magyar fordítással, szükség esetén Apostille-pecséttel. Angol, német, francia nyelvű születési és házassági anyakönyvi kivonatokról nem szükséges fordítás, amennyiben a kiállítás országában az angol, német vagy a francia hivatalos nyelv.

4. Addig a felmenőig visszamenőleg a születési, házassági, esetleg halotti anyakönyvi kivonat hiteles fordítással, Apostille-pecséttel (ha szükséges), akire hivatkozva az állampolgárságot kéri (lehet szülő, nagyszülő, dédszülő). Angol, német, francia nyelvű születési és házassági anyakönyvi kivonatokról nem szükséges fordítás, amennyiben a kiállítás országában az angol, német vagy a francia hivatalos nyelv.

Ha például nagyszülő volt magyar állampolgár: szülő születési anyakönyvi kivonata, házassági anyakönyvi kivonata, a hivatkozott nagyszülő születési anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata. Fontos, hogy a leszármazási lánc követhető legyen.

5. Születés és házasságkötés (ha házas) és válás (amennyiben elvált) hazai anyakönyvezéséhez szükséges kitöltött adatlap – aláírás, dátum nélkül.

6. Amennyiben magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek, úgy a magyar lakcímkártya és egyéb meglévő magyar dokumentumok bemutatása is szükséges.

7. A kérelem benyújtásától számított minimum további 1 évig érvényes külföldi útlevél a személyazonosság igazolására

8. Ha magyar állampolgárral kötött házasság jogcímén kívánja felvenni a magyar állampolgárságot akkor szükséges a magyar állampolgár házastárs által aláírt nyilatkozat a házasság fennállásáról.

Az eljárás részleteiről bővebben a www.allampolgarsag.gov.hu címen olvashatnak.

A folyamatban lévő ügyekben  a konzulátus nem tud tájékoztatást adni az ügy állásáról.

V., Az eljárás, eskü- és fogadalomtétel:

A kérelem elbírálásának határidejébe nem számít bele a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő; az eljárás felfüggesztésének tartama; a szakhatósági véleményezés időtartama; valamint az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.

A magyar állampolgárság megszerzéséről a Köztársasági Elnök honosítási okiratot ad ki. Ezt követően a kérelmezőnek állampolgársági esküt vagy fogadalmat kell tennie, melyre az általa a kérelemnyomtatványon megjelölt hely szerint illetékes polgármesteri hivatal/külföldön Magyarország külképviselete küldi meg a felhívást. A kérelmező a magyar állampolgárságot az eskü vagy a fogadalom letételének napjával szerzi meg. Amennyiben az eskü vagy fogadalom letételére az első felhívást követő egy éven belül nem kerül sor, a honosítási okirat hatályát veszti.

A magyar állampolgárság visszavonható attól a személytől, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg.

VI., Útlevél igénylése a honosítás után:

Az eskütételt követően a konzulátuson van lehetőség magyar útlevél igénylésére.

Eljáráshoz kapcsolódó anyagok, mellékletek:

Honosítási-visszahonosítási kérelem

Adatlap külföldön történt születés anyakönyvezéséhez

Adatlap külföldön történt házasság anyakönyvezéséhez

Adatlap a házasság / bejegyzett élettársi kapcsolat külföldön történt megszüntetésének anyakönyvezéséhez

Information on the simplified naturalisation process

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról

Tájékoztató az adatlap kitöltéséhez