A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz minden nyomtatvány előzetes egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ehhez a lap alján található formanyomtatványokat kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd azokat dátum, aláírás nélkül, PDF formátumban, a II. pontban felsorolt okiratok (pld. külföldi anyakönyvi kivonatok, névváltoztatási okirat, egyes országok pl. dél-amerikai államok esetében Apostille pecséttel ellátva, valamint a személyes okiratok) másolataival együtt meg kell küldeni a consulate.bcn@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges korrekciók átvezetését követően, ha minden adatlap elkészült és minden okirat rendelkezésre áll, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.  A megfelelő előzetes ellenőrzés az ügyfél érdeke is a gördülékeny, hatékony ügyintézés céljából.

I., Kérelem benyújtásának módja

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani előre lefoglalt időpontban, miután minden szükséges adatlap és okirat konzulátussal történő előzetes egyeztetése megtörtént. Az ügyintézés során a kérelmezőknek igazolniuk kell a személyazonosságukat egy legalább további 1 évig érvényes fényképes, személyazonosításra alkalmas okirattal (személyazonosító igazolvány vagy útlevél).

Kiskorú gyermekek (18. életévét be nem töltött) vagy cselekvőképtelen nagykorúak nevében a törvényes képviselők (szülő, gyám, gondnok) terjeszthetnek elő kérelmet.

Minden kérelmező személyes megjelenése kortól függetlenül kötelező az eskü/fogadalomtétel alkalmával átadásra kerülő, hivatalból kiadott személyazonosító igazolványhoz történő biometrikus adatok (fénykép, 12 éves kor felett aláírás és 6 éves kor felett ujjnyomat) rögzítése céljából.

Kiskorú gyermek honosításához mindkét szülőnek hozzá kell járulnia. Ha csak az egyik szülő tud megjelenni a kérelembeadáskor, a távollévő szülő közjegyző vagy magyar külképviselet által hitelesített hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek, úgy a magyar lakcímkártyájukat is hozzák magukkal a kérelembeadáshoz.

 

II., Szükséges dokumentumok:

1. Kitöltött, aláírás, dátum nélküli honosítási/visszahonosítási kérelem

2. Kézzel írt önéletrajz Nem kell csatolni a honosítási és visszahonosítási kérelemhez a formanyomtatványon a saját kézzel írt önéletrajzot, ha a kérelmező igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen saját kézzel történő önéletrajz írására. Nincs szükség orvosi igazolás benyújtására, ha az írásképtelenség ténye igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható.

3. Lemondási okirat eredetiben

4. Kérelmező külföldi házassági, válási okirata – amennyiben a magyar állampolgárságról történt lemondás óta ő házasságot kötött vagy elvált - hiteles fordítással, szükség esetén Apostille pecséttel. Angol, német, francia nyelvű születési és házassági anyakönyvi kivonatokról nem szükséges fordítás, amennyiben az angol, német illetve francia a kiállítás helye szerinti ország hivatalos nyelve.

4. Lemondás során leadott magyar okiratok fénymásolata, ha az a birtokában van

5. Házasságkötés vagy válás hazai anyakönyvezéséhez szükséges kitöltött adatlap – aláírás, dátum nélkül.

6. Amennyiben magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkezik, a magyar lakcímkártya és egyéb meglévő magyar dokumentumok bemutatása

7. Minimum a kérelem leadásától számított további 1 évig érvényes külföldi útlevél a személyazonosság igazolására

Az eljárás részleteiről bővebben a www.allampolgarsag.gov.hu címen olvashatnak.

A folyamatban lévő ügyekben  a konzulátus nem tud tájékoztatást adni az ügy állásáról.
 

III., Az eljárás, eskü- és fogadalomtétel:

A kérelem elbírálásának határidejébe nem számít bele a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő; az eljárás felfüggesztésének tartama; a szakhatósági véleményezés időtartama; valamint az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.

A magyar állampolgárság megszerzéséről a Köztársasági Elnök honosítási okiratot ad ki. Ezt követően a kérelmezőnek magyar nyelven állampolgársági esküt vagy fogadalmat kell tennie, melyre az általa a kérelemnyomtatványon megjelölt hely szerint illetékes polgármesteri hivatal/külföldön Magyarország külképviselete küldi meg a felhívást. A kérelmező a magyar állampolgárságot az eskü vagy a fogadalom letételének napjával szerzi meg. Amennyiben az eskü vagy fogadalom letételére az első felhívást követő egy éven belül nem kerül sor, a honosítási okirat hatályát veszti.

A magyar állampolgárság visszavonható attól a személytől, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg.

VI., Útlevél igénylése a honosítás után:

Az eskütételt követően a konzulátuson van lehetőség magyar útlevél igénylésére.  

Eljáráshoz kapcsolódó anyagok, mellékletek:

Honosítási-visszahonosítási kérelem

Adatlap külföldön történt születés anyakönyvezéséhez

Adatlap külföldön történt házasság anyakönyvezéséhez

Adatlap a házasság / bejegyzett élettársi kapcsolat külföldön történt megszüntetésének anyakönyvezéséhez