Anyakönyvezés

Születés külföldön

Magyar állampolgár gyermeke a törvény erejénél fogva a születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől. A külföldön történt születést Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. 

* * *

Születés magyarországi anyakönyvezése

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

2. Csatolandó mellékletek:

 • Spanyolországban történt születés esetén eredeti , nemzetközi formátumú (többnyelvű) születési anyakönyvi kivonat (Certificación del acta de nacimiento expedida en aplicación del Convenio firmado en Viena el 8 de septiembre de 1976), amely a születés helye szerinti Regsitro Civil-től szerezhető be. Erre semmilyen hitelesítés nem szükséges, és - amennyiben a megjegyzés ("10. Otros datos del acta") rovatban nem szerepel semmi, fordítás sem szükséges. Amennyiben a születés nem Spanyolországban történt, kérjük, érdeklődjön a Főkonzulátuson a bemutatandó okiratra vonatkozó fordítási és hitelesítési követelményekről. Az eredeti okirat a Főkonzulátuson marad. 
 • magyar állampolgár szülő(k) állampolgárságot igazoló iratának másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve három évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
 • külföldi állampolgárságú szülő állampolgárságot igazoló okmányának másolata (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány);
 • magyar házassági anyakönyvi kivonat másolata (ha a szülők házasságukat Magyarországon kötötték, vagy hazailag anyakönyveztették). Ha a szülők külföldön kötött házasságukat Magyarországon nem anyakönyveztették, egyúttal azt is kérelmezni kell (lásd lejjebb).
 • ha a gyermek vonatkozásában betöltetlen az apai jogállás, akkor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot, amit – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a konzul előtt is meg lehet tenni. Az apai elismerő nyilatkozat megtételére vonatkozó eljárás díjköteles.

 

Házasságkötés külföldön

A házasságkötés szabályai országonként változnak, ezért aki külföldön tervez házasságot kötni, az adott ország hatóságaitól kaphat pontos tájékoztatást a feltételekről, a szükséges dokumentumokról és azok formai követelményeiről (hitelesítés, fordítás). Célszerű megismerkedni a helyi családjogi szabályokkal, szokásokkal, hagyományokkal, melyek jelentősen eltérhetnek az itthoniaktól.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletén házasság nem köthető!

Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat magyarországi anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát, valamint külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése. A kérelem nyomtatványon a házastársaknak nyilatkozni kell a házassági névviselésről, illetve a születendő gyermekek születési családi nevéről is.

2. Csatolandó mellékletek:

 • a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
 • a felek érvényes személyazonosító igazolványának vagy érvényes útlevelének másolata;
 • magyar állampolgár fél születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • Spanyolországban történt házasságkötés esetén eredeti, nemzetközi formátumú (többnyelvű) házassági anyakönyvi kivonat (Certificación del acta de matrimonio expedida en aplicación del Convenio firmado en Viena el 8 de septiembre de 1976), amely a házasságkötés helye szerinti Regsitro Civil-től szerezhető be. Erre semmilyen hitelesítés nem szükséges, és - amennyiben a megjegyzés ("11. Otros datos del acta") rovatban nem szerepel semmi, fordítás sem szükséges.  Amennyiben a házasságot nem Spanyolországban kötötték, kérjük, érdeklődjön a Főkonzulátuson a bemutatandó okiratra vonatkozó fordítási és hitelesítési követelményekről. Az eredeti okirat a Főkonzulátuson marad.
 • házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti családi állapot igazolása: jogerős bontóítélet, amennyiben elvált családi állapotú; halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú a kérelmező.

Válás külföldön

Házasság felbontásának magyarországi anyakönyvezése 

Magyar állampolgár külföldön felbontott házasságát, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyvezni kell. 

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

2. Csatolandó mellékletek:

 • a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, honosítási okirat, illetőleg egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);
 • a házasságkötésről, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásásról kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásásról szóló jogerős külföldi bírósági határozat hiteles magyar nyelvű fordítással és szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) ellátva;
 • amennyiben a házasság felbontása az Európai Unió területén történt (Dánia kivételével), 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges az illetékes bíróság által kibocsátott külön Igazolás csatolása is a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint. (A rendelet értelmében a határozathozatal helye szerinti EU-tagállam illetékes bírósága vagy hatósága bármely érdekelt fél kérelmére igazolást bocsát ki a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványoknak megfelelően). Az igazolás hitelesítésére (Apostille, dipl. felülhitelesítés) nincs szükség. 

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság, illetve létesített bejegyzett élettársi kapcsolat korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (pl. mellékelni kell a külföldi házassági anyakönyvi kivonatot is).

A válás bejegyzésére irányuló eljárás díjköteles >> 

 

Haláleset magyarországi anyakönyvezése

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

2. Csatolandó mellékletek:

 • Spanyolországban történt haléleset esetén eredeti, nemzetközi formátumú (többnyelvű) halotti anyakönyvi kivonat (Certificación del acta de defunción expedida en aplicación del Convenio firmado en Viena el 8 de septiembre de 1976), amely a haláleset helye szerinti Regsitro Civil-től szerezhető be. Erre semmilyen hitelesítés nem szükséges, és fordítás sem szükséges.  Amennyiben a haláleset nem Spanyolországban történt, kérjük, érdeklődjön a Főkonzulátuson a bemutatandó okiratra vonatkozó fordítási és hitelesítési követelményekről. Az eredeti okirat a Főkonzulátuson marad.. A halotti anyakönyvi kivonatot a hozzátartozó szerzi be, annak beszerzéséhez a konzul csak egyedi méltánylást érdemlő esetben nyújthat segítséget, amennyiben azt a fogadó ország jogszabályai lehetővé teszik;
 • az elhunyt magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • a magyar állampolgárságot igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
 • az elhunyt valamennyi, rendelkezésre álló, magyar hatóság által kiállított okmánya;
 • családi állapotot igazoló okirat (pl. jogerős bírói ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat). Amennyiben az elhalálozott családi állapotának igazolására okiratot nem csatolnak, az anyakönyvi bejegyzésnél ezt a rovatot az anyakönyvvezető kihúzza. Ez később javítható, ha a családi állapotot a fent leírt dokumentumokkal igazolják.